Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zarząd Budynków Komunalnych

700-Lecia 14, 72-200 Nowogard

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://zbknowogard.naszbip.pl strony internetowej Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-06

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • brak opisów alternatywnych grafik, 
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej, 
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

Do końca 2022 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poddano przeglądowi dnia 2021-06-06

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
 • wersję kontrastową; .
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Brzeczek, mail: email zbk@nowogard.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 91 39 26 265. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. 700-lecia 14, 72-200 Nowogard

Miejsca parkingowe: przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim …. miejsca parkingowe.

Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami, jednakże nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na brak znajdującego się podjazdu dla wózków.

Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Na parterze istnieje dostępność do toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury oraz oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia do pomieszczeń biurowych. Wykonano wyróżnienia początku oraz końca schodów.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

- napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,

- wysłanie maila na adres: zbk@nowogard.pl

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 348
Utworzono dnia: 28.09.2020

Historia publikacji

 • 08.06.2021 10:23, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 08.06.2021 10:22, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 08.06.2021 09:51, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności